ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ (FNI) က ျမန္မာ့အာမခံေလာကတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမီ “ISO 9001:2015” အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိ

ျမန္မာ့အာမခံေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အၿမဲႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ကာ ျပည္သူလူထုကို အာမခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိေသာ ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ (FNI) ကို ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္၍ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ Guardian Independent Certification (Myanmar) မွ အရည္အေသြးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအတြက္ ISO 9001:2015 အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၂ ရက္၊ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္သည္လမ္းရွိ FNI ရံုးခ်ဳပ္၌ GIC မွ ေဒါက္တာတင္လတ္က ေပးအပ္ခဲ့ရာ FNI ၏ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ကိုကိုတင္ဝင္းက လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

 

အဆိုပါ Guardian Independent Certification (Myanmar) အေနျဖင့္ FNI ၏ အာမခံဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ေဒသတြင္းလူမႈအက်ိဳးျပဳပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးၿပီးမွ အဆိုပါ Quality Management System (QMS) အရည္အေသြးစီမံေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ISO 9001:2015 အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ FNI အေနျဖင့္ ျမန္မာ့အာမခံေလာကအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္သစ္တစ္ခု ထပ္တိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

 

 

ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ (FNI) သည္ ထူးကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုဥကၠဌ၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံအာမခံေလာကတြင္ ISO မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ပထမဦးဆံုး ပုဂၢလိကအာမခံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ISO 9001:2015 လက္မွတ္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ရရွိေအာင္ အဖက္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကေသာသူမ်ားႏွင့္ အတူႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးခဲ့ၾကေသာ FNI ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

 

#FirstNationalInsurance

#ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ

#ISO9001:2015Certificate 

ေသာကကင္းေဝး စိတ္ေအးေစႏုိင္ FNI