ခရီးသြားအာမခံ

ျပည္တြင္း/ ျပည္ပခရီးမ်ား သြားေရာက္ရာတြင္ ခရီးစဥ္အတြင္း မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အသက္အႏရာယ္ထိခိုက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္သည့္ အကာအကြယ္

Product Images: