သမဝါယမတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) တြင္ FNI ၏ အာမခံအေၾကာင္း ပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပခဲ့

သမဝါယမတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) တြင္ FNI ၏ အာမခံအေၾကာင္း ပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပခဲ့

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ (FNI) ၏ အအာမခံအေၾကာင္း ပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို သမဝါယမတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း)၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို သမဝါယမတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) ၏ ပါေမာကၡမ်ား၊ သင္ၾကားေရးဌာနမွဴးမ်ား၊ တာဝန္ခံဆရာ/ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား၊ FNI ၏ မႏၲေလးေဒသရံုးတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰထြန္း၊ မံုရြာေဒသရံုးတာဝန္ခံ ဦးစိုးလြင္ႏွင့္ FNI ဝန္ထမ္းမ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေရွးဦးစြာ သမဝါယမတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) ၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမို႔မို႔ရီက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး FNI FNI ၏ မံုရြာေဒသရံုးတာဝန္ခံ ဦးစိုးလြင္က အာမခံသမိုင္းေၾကာင္း၊ FNI သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ FNI တြင္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေနေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစား (၁၈) မ်ိဳးအေၾကာင္းကို တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းအႀကံျပဳခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။

FNI အေနျဖင့္ ယခုလိုေဟာေျပာပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေထာက္တုိင္တစ္ခုသဖြယ္ ထိန္းမတ္ေပးႏိုင္ေသာ အာမခံစနစ္အေၾကာင္းကို  နားလည္သေဘာေပါက္သိရွိကာ အသံုးခ်လာတတ္ေစရန္၊ လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအတြင္း အာမခံအသိပညာ ဗဟုသုတ စိမ့္ဝင္ျပန္႔ႏွံ႔သိရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား၊ သဘာဝေဘး၊ မေတာ္တဆေဘးမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ လူသားတို႔၏ အသက္အႏၲရာယ္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပံုကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခုလိုအာမခံအေၾကာင္း ပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေသာကကင္းေဝးစိတ္ေအးေစႏိုင္ FNI